Καταστατικό
Άρθρο 1ο: Ίδρυση – Επωνυμία
Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία, “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ”.
Άρθρο 2ο: Έδρα.
Το σωματείο έχει έδρα την Αθήνα και η λειτουργία του εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια καθώς και σε χώρες στις οποίες η τοπική νομοθεσία επιτρέπει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.
Άρθρο 3ο: Σκοπός
Η προαγωγή της Επιστήμης του Μάρκετινγκ, η εφαρμογή, διάδοση και ανάπτυξη των Αρχών της σε όλους του χώρους της σύγχρονης Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας.
Άρθρο 4ο: Στόχοι
 1. Η συγκέντρωση, καταγραφή και συστηματικοποίηση της γνώσης που προκύπτει από την Ελληνική εμπειρία εφαρμογής του Μάρκετινγκ με στόχο τη δημιουργία μιας “Ελληνικής Σχολής” Μάρκετινγκ που να ανταποκρίνεται και να ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελληνικών Επιχειρήσεων.
 2. Η συμβολή στην ανάπτυξη σημαντικών κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας, με εστίαση σε εξειδικευμένους τομείς της Επιστήμης του Μάρκετινγκ.
 3. Η δημιουργία σχέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και εμπειριών με Καθηγητές του Μάρκετινγκ του Εξωτερικού, με σκοπό την συνεχή ανάπτυξη της Επιστήμης του Μάρκετινγκ.
 4. Η δημιουργία και παρακολούθηση των βασικών δεικτών επιχειρηματικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, οι οποίοι λειτουργώντας ως βαρόμετρα των συνθηκών της αγοράς μπορούν να βοηθήσουν κάθε Επιχείρηση και Οργανισμό του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.
 5. Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς κάθε ενδιαφερόμενη Επιχείρηση, Οργανισμό ή Φορέα και η υποστήριξη με κάθε επιστημονικό μέσο των προσπαθειών υιοθέτησης και εφαρμογής του Μάρκετινγκ.
Άρθρο 5ο: Μέσα επίτευξης του σκοπού και των στόχων.
Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων το σωματείο χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις των μελών του σωματείου.
 • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, ειδικών διοργανώσεων, σεμιναρίων.
 • Ανάληψη εκπόνησης ερευνών και μελετών επί συναφών θεμάτων.
 • Έκδοση ενημερωτικών εντύπων, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις από τα Μ.Μ.Ε.
 • Ανάπτυξη επιμορφωτικής δραστηριότητας (διοργάνωση σεμιναρίων κ.λπ.).
 • Ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων
 • Έκδοση βιβλίων και βοηθημάτων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
 • Έκδοση Επιστημονικού Περιοδικού με σύστημα κριτών.


Το σωματείο για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του όπου απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο, συνεργάζεται με συγγενείς Οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Το σωματείο μπορεί, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποτελεί μέλος άλλων σωματείων ή ενώσεων με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό που εδρεύουν στη χώρα μας ή στο εξωτερικό.
Άρθρο 6ο: Μέλη
Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Συνεργαζόμενα, Μη Τακτικά, Επίτιμα και Φοιτητές - Μέλη.
Άρθρο 7ο: Τακτικά μέλη
Τακτικά μέλη του σωματείου είναι τα ιδρυτικά μέλη. Επίσης τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία διδάσκουν μάρκετινγκ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής, έχοντας Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο του μάρκετινγκ.
Άρθρο 8ο: Συνεργαζόμενα μέλη
Συνεργαζόμενα μέλη (associate members) μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία:

 1. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο Μάρκετινγκ που όμως δεν διδάσκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας ή των χωρών της Αλλοδαπής, ή
 2. Καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων (όπως οικονομικών, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, μάνατζμεντ, επιχειρησιακής έρευνας κ.λ.π.).
Άρθρο 8α: Μη τακτικά μέλη
Μη τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:

 1. Φυσικά πρόσωπα τα οποία: είναι Στελέχη επιχειρήσεων, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (M.B.A, M.S.C in marketing κ.λ.π.) ή διδακτορικού διπλώματος στον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς επίσης και υποψήφιοι διδάκτορες στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ.
 2. Ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στο χώρο του Μάρκετινγκ και στον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης επιχειρήσεων.
Άρθρο 8β: Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν:

 1. Οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή παρουσίασαν εξέχουσα δράση για την επίτευξη σκοπών ίδιων ή συναφών με αυτούς του παρόντος καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Τακτικά μέλη του Σωματείου, χωρίς αυτά να χάνουν τα δικαιώματά τους εκ της ιδιότητάς τους ως τακτικού μέλους.
Άρθρο 9ο: Φοιτητές – μέλη
Μπορούν να γίνουν:

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν Διοίκηση επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ σε οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
Άρθρο 10ο: Είσοδος μελών
 1. Η εγγραφή μέλους (τακτικού ή μη τακτικού, επίτιμου, συνεργαζόμενου ή φοιτητή - μέλους) γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό και η οποία πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται για την αποδοχή ή μη του μέλους μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο υποψήφιος λαμβάνει την ιδιότητα του μέλους από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή ενός νέου μέλους σε οποιαδήποτε κατηγορία μέλους, η τελική κρίση ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις μελών
Όλα τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται:

 1. Να καταβάλλουν εφάπαξ εισφορά για δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή, τα ποσά των οποίων καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δύναται να ορίζει τα ίδια ή διαφορετικά ποσά για κάθε κατηγορία μελών.
 2. Να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις.
 3. Να εκπληρώνουν τακτικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 4. Να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
 5. Να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην πραγμάτωση των σκοπών του σωματείου.
 6. Να αποφεύγουν κάθε πράξη ή ενέργεια που αντιβαίνει στους σκοπούς και τους στόχους του σωματείου.
Άρθρο 12ο: Δικαιώματα μελών.
 1. Τα τακτικά μέλη του σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις δύνανται:
  1. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν το λόγο και να ψηφίζουν για τα θέματα που απασχολούν τη Γενική Συνέλευση.
  2. Να εκλέγουν τη Διοίκηση και τα λοιπά όργανα του σωματείου και να εκλέγονται σε αυτά.
 2. Τα μη τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο, δεν έχουν όμως το δικαίωμα να ψηφίζουν για τα θέματα που απασχολούν τη Γενική Συνέλευση.
 3. Επίσης τα μη τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται παρακάτω, ένα μη τακτικό μέλος, προκειμένου να εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και ακόμη ένα μη τακτικό μέλος προκειμένου να εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση ως αναπληρωτής του ανωτέρω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω πρόταση πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να υπογράφεται από την πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει μη τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη υποβολής σχετικής πρότασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση καλύπτει τις σχετικές θέσεις εκλέγοντας, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά ή μη τακτικά, κατά την ελεύθερη κρίση της.
 4. Τα συνεργαζόμενα και τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο, δεν έχουν όμως το δικαίωμα να ψηφίζουν για τα θέματα που απασχολούν τη Γενική Συνέλευση και ούτε το δικαίωμα να εκλέγουν τη Διοίκηση και τα λοιπά όργανα του σωματείου ούτε να εκλέγονται σ’ αυτά.
 5. Οι φοιτητές – μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να λαμβάνουν το λόγο, δεν έχουν όμως το δικαίωμα να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου. Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια των εκλεγμένων εκπροσώπων από αυτούς.
Άρθρο 13ο. Αποχώρηση μελών.
Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο οποτεδήποτε, ύστερα από έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρησή του πρέπει να γνωστοποιηθεί τρεις τουλάχιστον μήνες, πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για το τέλος του έτους αυτού. Μέχρι τη χρονολογία αυτή το μέλος εξακολουθεί να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό, δεν μπορεί όμως, αν είναι τακτικό μέλος, από την υποβολή της δηλώσεως αποχωρήσεως να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 14ο: Διαγραφή μέλους
 1. Διαγράφεται από το σωματείο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος το οποίο:
  1. Καθυστερεί τις συνδρομές του περισσότερο από δύο έτη και δεν τις τακτοποιεί μέσα σ’ένα τρίμηνο από την έγγραφη πρόσκληση του Ταμία ή εφόσον απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις.
  2. Παραβαίνει το καταστατικό και δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή προβαίνει σε πράξεις που αντιβαίνουν στο σκοπό και τους στόχους του σωματείου και με τη διαγωγή του παραβλάπτει τα συμφέροντα του σωματείου και παρακωλύει την επίτευξη των σκοπών και στόχων του.
 2. Το μέλος που αποβλήθηκε έχει το δικαίωμα μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση σε αυτό της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου να προσφύγει γραπτώς στη Γενική Συνέλευση μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να εισάγει για συζήτηση την προσφυγή στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα κρίνει για την αποδοχή ή μη της προσφυγής σε μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών.
Άρθρο 15o: Όργανα του σωματείου.
Όργανα του σωματείου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Άρθρο 16o. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).
 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και συγκροτείται από όλα τα μέλη αυτού τα ταμειακώς ενήμερα. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά κάθε έτος μέσα στο πρώτο δίμηνο αυτού και εγκρίνει:
  1. Τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει τα μέλη του από την ευθύνη τους.
  2. Τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
  3. Την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του προηγούμενου έτους και
  4. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
 3. Οι τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, ο χρόνος και ο τόπος της σύγκλησης. Τα μέλη ειδοποιούνται με ατομικές επιστολές ή με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (FAX) τα οποία πρέπει να στέλνονται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση τακτικής και δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
 4. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών με έγγραφη αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας και τα θέματα συζήτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται τότε να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή υποχρεούνται να παρίστανται τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των μελών που ζήτησαν τη σύγκληση της, αλλιώς η συζήτηση των προταθέντων θεμάτων μπορεί κατά την κρίση των παρισταμένων μελών να ματαιωθεί.
 5. Η Γενική Συνέλευση - τακτική ή έκτακτη - βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο, όταν παρίστανται σ’αυτή τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του σωματείου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς προδικασία και προσκλήσεις, θεωρείται δε ότι αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.
 6. Εφόσον επιτευχθεί απαρτία, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων τακτικών μελών, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο. Κάθε παριστάμενο τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο τακτικό μέλος ψηφίζοντας γι’ αυτό, κατόπιν σχετικής απλής γραπτής εξουσιοδότησής του η οποία μπορεί να δίδεται και με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (FAX).
 7. Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο ρητώς από το παρόν καταστατικό ή το νόμο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Άρθρο 17ο. Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης.
 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, καλεί τα μέλη να εκλέξουν οριστικά Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, ο οποίος επιφορτίζεται με την τήρηση των πρακτικών και δύο ψηφολέκτες. Η εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ανάταση των χεριών.
 2. Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση.
 3. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, παύση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, προσφυγή διαγραφέντος μέλους, προσωπικά ζητήματα, είναι έγκυρες εφόσον λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Απόφαση για απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη τους, εκλογή αντιπροσώπων σε άλλους οργανισμούς, επιβολή εκτάκτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του σωματείου ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να ληφθεί είτε με ανάταση των χεριών, είτε με ονομαστική κλήση των μελών.
 4. Για την έγκυρη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ειδικά για θέματα που αφορούν τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του σωματείου ή παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών.
 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και, εφόσον πρόκειται για ψηφοφορία, από τους ψηφολέκτες και τρία από τα μέλη που συμμετέχουν στη Συνέλευση.
Άρθρο 18ο: Διοικητικό Συμβούλιο
 1. Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου, με τρία αναπληρωματικά μέλη, για τριετή θητεία, με μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών, σύμφωνα και με όσα ειδικότερα ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του παρόντος.

  Η εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι θέση τιμητική και άμισθη.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του συνεδριάζει για να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου, προεδρεύει το μέλος που έλαβε περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση λαμβάνεται με κλήρο. Ο προηγούμενος Πρόεδρος που αποχωρεί οφείλει να κατατοπίσει το διάδοχό του με έγγραφο υπόμνημα για τις εκκρεμότητες και τα θέματα που απασχολούν το σωματείο.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε τρεις μήνες, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, όταν παραστεί ανάγκη ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) από τα μέλη του για θέμα, το οποίο αναφέρουν στην έγγραφή αίτησή τους.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, ένα από τα οποία πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή Γενικός Γραμματέας. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το σωματείο, αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν το σωματείο με γνώμονα την επίτευξη των σκοπών του, εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, εγκρίνει τις δαπάνες του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, προσλαμβάνει, απολύει το προσωπικό του σωματείου και καθορίζει τις αποδοχές και τους όρους εργασίας αυτού, συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του σωματείου, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, συγκαλεί με απόφασή του τις Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα και την ταμειακή λογοδοσία του Ταμία, τις οποίες και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί ειδικούς αντιπροσώπους ή μέλη του σωματείου, με την εντολή να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις ή να καταρτίζουν συγκεκριμένες συμβάσεις.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεών του, τα οποία συντάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη στη συνεδρίαση.
 8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο σε σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος. Τα αναπληρωματικά μέλη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 του παρόντος, μπορούν να αντικαταστήσουν μόνο τα τακτικά μέλη που αναφέρονται στις ίδιες παραγράφους του ίδιου άρθρου.
 9. Σε περίπτωση: α) παραίτησης ή αποχώρησης όλου του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, διεξάγονται έκτακτες αρχαιρεσίες μέσα σε ένα (1) μήνα για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του νέου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί όσο χρόνο υπολείπεται στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, β) παραίτησης, αποχώρησης ή κωλύματος συμμετοχής μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο και εφόσον οι θέσεις τους δεν μπορούν να πληρωθούν από τα αναπληρωματικά μέλη, διεξάγονται αρχαιρεσίες μέσα σε ένα (1) μήνα, για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων κενών θέσεων. Η θητεία αυτών των μελών ακολουθεί τη συνεχιζόμενη θητεία των υπολοίπων μελών, εκτός αν ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερος του εξαμήνου, οπότε προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρη θητεία, που περιλαμβάνει τον υπολειπόμενο χρόνο και τη νέα διετία. Τις Γενικές Συνελεύσεις για τις έκτακτες αρχαιρεσίες μπορεί να συγκαλέσει το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο ή τα τρία πέμπτα (3/5) των τακτικών μελών.
 10. Μέχρι να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή να διοριστεί αυτό σύμφωνα με το νόμο και να αναλάβει τα καθήκοντά του, το παλιό Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαχειρίζεται μόνο τις επείγουσες υποθέσεις του σωματείου.
 11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παυθεί από τη Γενική Συνέλευση για σπουδαίο λόγο και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων του ή ανικανότητα προς διαχείριση. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 4 του παρόντος.
Άρθρο 19ο: Καθήκοντα Προέδρου
 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και προσωρινά των Γενικών Συνελεύσεων, μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου κάθε Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εγγυάται τη νομότυπη διεξαγωγή των συζητήσεων και των ψηφοφοριών, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα, τα δικόγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη Διοίκηση, επιμελείται την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει, απολύει και προΐσταται του τυχόν εμμίσθου προσωπικού, συμβάλλεται κατ’ εντολή και για λογαριασμό του σωματείου μετά από προηγούμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Σε περίπτωση: α)κωλύματος ή απουσία του Προέδρου, τη θέση του αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, β)αποχώρησης ή παραίτησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο Πρόεδρο από τα μέλη του.
Άρθρο 20ο: Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του σωματείου.
Άρθρο 21ο: Εκπροσώπηση σωματείου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, εκπροσωπεί το σωματείο σε όλες τις σχέσεις δικαστικές και εξώδικες, και δη ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Άρθρο 22ο: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του σωματείου, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επιμελείται τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί τη σφραγίδα, τα αρχεία, τα πρωτόκολλα, τα μητρώα των μελών και τα υπόλοιπα βιβλία, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο, καθώς και τα πρακτικά των συνελεύσεων και της Διοίκησης.

Σε περίπτωση κωλύματος ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 23ο: Καθήκοντα Ταμία
 1. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή και εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις (γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμών) Κάθε πληρωμή ποσού άνω των τριακοσίων (300) ευρώ ενεργείται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ.3 του καταστατικού.
 2. Ο Ταμίας κρατάει το ταμείο του σωματείου, τηρεί τα λογιστικά και ταμειακά βιβλία, φυλάσσει την περιουσία του, εποπτεύει των χώρων, επίπλων, μηχανημάτων και υλικών και είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων ή ανωμαλία στη διαχείριση.
 3. Ο Ταμίας κάθε έτος, ή εκτάκτως, όταν του ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχειρίσεως.
 4. Ο Ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικά μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται το χρηματικό ποσό που μπορεί να έχει στα χέρια του για την εκπλήρωση των τρεχουσών αναγκών του σωματείου. Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται υποχρεωτικά σε τράπεζα ή άλλο αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα. Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ταμίας μπορεί επίσης να συναλλάσσεται με τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα και να αναλαμβάνει μέρος του χρηματικού ποσού που είναι κατατεθειμένο στο λογαριασμό του σωματείου.
 6. Σε περίπτωση κωλύματος ο Ταμίας αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 24ο: Ελεγκτική Επιτροπή
 1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης ασκείται από Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία της είναι τριετής και λήγει μαζί με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Η ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κάθε έτος την οικονομική διαχείριση του σωματείου, τα έσοδα και τις; πηγές τους, τα έξοδα και τις δαπάνες και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση. Για την πραγματοποίηση του έργου της, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να θέτει στη διάθεσή της και οποτεδήποτε του ζητηθεί κάθε έγγραφο, παραστατικό ή βιβλίο της διαχείρισης.
Άρθρο 25ο: Επιτροπές
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο για να υποβοηθηθεί στο έργο του μπορεί να καταρτίσει κατά την κρίση του επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του σωματείου. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει τις αρμοδιότητες, τον τρόπο εργασίας και το έργο κάθε επιτροπής. Οι επιτροπές αυτές διευθύνονται από ένα μέλος του σωματείου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές με συμβουλευτικό λόγο συγκεκριμένα πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις, έστω και αν δεν αποτελούν μέλη του σωματείου.
Άρθρο 26ο: Αρχαιρεσίες - Εφορευτική Επιτροπή
 1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται εντός δύο μηνών μετά τη λήξη της θητείας του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Προκειμένου να διεξαχθούν αρχαιρεσίες, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ανάταση των χεριών τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διενεργεί τις αρχαιρεσίες.
 3. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια, τα οποία περιλαμβάνουν τόσους υποψήφιους όσα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής αντιστοίχως, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 και 4 του άρθρου 12 του παρόντος και ψηφίζουν τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη που δικαιούνται ψήφου.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας και αφού διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι ψηφοφόροι, προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και συντάσσει αμέσως πρακτικό στο οποίο φαίνεται ο αριθμός των μελών που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Ανακηρύσσει από τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του παρόντος, τους πρώτους έξι (6) κατά σειρά επιτυχίας, ως τακτικά μέλη και τους δε επόμενους τρεις (3) κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες ανακηρύσσει αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται κατά τη σειρά επιτυχίας να αναπληρώσουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν αποχωρήσει ή εκλείψει. Επίσης ανακηρύσσει μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής τους τρεις (3) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψήφιους, και τους δύο (2) επόμενους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται κατά τη σειρά επιτυχίας να αναπληρώσουν μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που τυχόν αποχωρήσει ή εκλείψει. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
 5. Στερούνται προσωρινά το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Δύνανται όμως να εκλέγουν και να εκλέγονται αν καταβάλουν όλες τις καθυστερούμενες οφειλές τους προς το σωματείο κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και οπωσδήποτε πριν από την έναρξή της.
Άρθρο 27o: Πόροι
Πόροι του σωματείου είναι:

 • Οι συνδρομές και οι εισφορές (υποχρεωτικές και προαιρετικές) των μελών του.
 • Οι νόμιμοι τόκοι καταθέσεων ή χρεογράφων καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την κινητή ή ακίνητη περιουσία του σωματείου.
 • οποιεσδήποτε επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα ή φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες οι οποίες γίνονται πάντοτε δεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής, εφόσον δίδονται για τους σκοπούς του σωματείου.
 • έσοδα από οποιεσδήποτε εκδηλώσεις, λαχεία, διοργανώσεις ή δραστηριότητες γενικά του σωματείου καθώς και οποιοδήποτε άλλο έσοδο περιέρχεται νόμιμα σ' αυτό.
Άρθρο 28ο: Έσοδα – Έξοδα
 1. Τα έσοδα και έξοδα του σωματείου ορίζονται κάθε έτος στον προϋπολογισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Το λογιστικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό.
 3. Κάθε διάθεση πόρων και προσόδων του σωματείου για οποιαδήποτε αιτία αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελείται από τον Ταμία του σωματείου.

Προκειμένου για περιοδικές παροχές ή άλλες τακτικές δαπάνες μπορεί να λαμβάνεται εφάπαξ για κάθε συγκεκριμένο θέμα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ανανεώνεται κάθε φορά που το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει νεώτερη σχετική απόφαση.
Άρθρο 29ο: Περιουσία
 1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 28 του παρόντος, για να αποκτήσει το σωματείο κινητή ή ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία, ή για να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία απαιτείται πάντοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει και τους όρους απόκτησης ή μεταβίβασης, το σκοπό της χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου στοιχείου ή της χρησιμοποίησης των χρημάτων από τη μεταβίβαση.
 2. Η υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων ή άλλων σχετικών εγγράφων ενεργείται από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Για τη χαριστική απόκτηση περιουσιακού στοιχείου απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 30ο: Βιβλία
 1. Για την υπηρεσία του σωματείου τηρούνται τα εξής βιβλία:
  1. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
  2. Βιβλία πρακτικών: αα) Γενικών Συνελεύσεων, ββ) Διοικητικού Συμβουλίου και γγ) Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Μητρώο τακτικών μελών, μητρώο μη τακτικών μελών, μητρώο επίτιμων μελών, μητρώο συνεργαζομένων μελών και μητρώο φοιτητών-μελών.
  4. Βιβλίο Ταμείου (εισπράξεων και πληρωμών και δικαιολογητικά διαχείρισης).
  5. Βιβλία απογραφής κινητής και ακινήτου περιουσίας του σωματείου.
  6. Στελέχη διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων.
  7. Στελέχη διπλοτύπων αποδείξεων πληρωμών.
  8. Αρχείο ετήσιων ισολογισμών.
 2. Tο σωματείο χρησιμοποιεί σφραγίδα, η οποία φέρει την επωνυμία του.
Άρθρο 31o: Διάλυση
 1. Το σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο καθώς και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών.
 2. Όταν διαλυθεί το σωματείο, η περιουσία του περιέρχεται σε ίδρυμα ή Οργανισμό ή σε επιστημονικές εταιρίες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με το σωματείο και θα καθορισθούν με απόφαση της Γ.Σ. η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος.
Άρθρο 32ο: Τροποποίηση
 1. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών.
 2. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού τίθεται σε ισχύ από την καταχώρησή της στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Άρθρο 33ο: Γενικές διατάξεις
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ερευνών και μελετών που ανατίθενται από το Δ.Σ. σε μέλη του σωματείου ανήκουν στο σωματείο, σε κάθε δε περίπτωση τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να μεταβιβάζουν πλήρως σ' αυτό τα παραπάνω δικαιώματα εκτός αν άλλως αποφασιστεί από το Δ.Σ. κατά την ανάθεση.
Άρθρο 34ο: Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει το αργότερο μέσα σ'ένα (1) μήνα από την αναγνώριση του σωματείου, τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι όπως αυτά ορίζονται από το παρόν καταστατικό, ασκεί πλήρως και συλλογικώς το εκλεγέν επταμελές προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.

Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου.
ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 • ΑΡΘΡΑ 1 - 5
 • ΑΡΘΡΑ 6 - 10
 • ΑΡΘΡΑ 11 - 15
 • ΑΡΘΡΑ 16 - 20
 • ΑΡΘΡΑ 21 - 25
 • ΑΡΘΡΑ 26 - 30
 • ΑΡΘΡΑ 31 - 34